נושאים לפרויקטים בלימודי הסמכה

פרופ’ח מיטל כספרי – טרוקר

הצעות לפרויקט גמר:

  1. מציאת חומרים חדשים ללוחמה בזיהום אויר בעזרת מחשב
  2. אפיון חומרי  בננוטכנולוגיה של חומרי חישה
  3. שימוש בחומרים ליצירת דלק חלופי בסימולציית מחשב
  4. המרת אנרגיה סולרית לחשמל באמצעות הדמיית מחשב

פרופ’ יוג’ין רבקין

הצעה לפרויקט גמר:

  1. Mechano-stimulated equilibration of metal nanoparticles
  2. The metal nanoparticles produced by solid state dewetting method will be indented with the aid of AFM, and recovery of their shape during high-temperature heat treatments will be studies with the aid of AFM and high-resolution SEM

פרופ’ח ירון אמויאל

הצעות לפרויקט גמר:

  1. Effects of bismuth alloying on microstructure evolution of Ag2Te precipitates in the thermoelectric compound PbTe
  2. Effects of composition on the microstructure and thermoelectric properties of the δ-phase in the Ag-Sb-Te System

פרופ’ גיטי פריי

הצעה לפרויקט גמר:

  1. Charge transfer at the organic/metal contact in organic photovoltaics
  2. Processing of hybrid photovoltaic materials

פרופ’ יאיר עין אלי – יש לגשת למרצה.


ד"ר אלעד קורן – יש לגשת למרצה


פרופ’ בעז פוקרוי

הצעה לפרויקט גמר:

שינוי מבני ותכונות אלקטרוניות ע”י גידול גבישים בהשראה מהטבע


פרופ’ וויין קפלן

הצעות לפרויקט גמר:

The Influence of Nitrogen on Sintering and Grain Growth in Alumina

Surface Modification During TEM Sample Preparation-

ZAF Calculations for Quantitative EDS-

Two-Step Sintering of Alumina-

The Mobility of Grain Boundaries as a Function of Solute Drag in Alumina-

The Solubility Limit of Fe in Al2O3- 

:For further details


ד"ר יהונדב בקנשטיין

הצעות לפרויקט גמר:

הנדסת תכונות אלקטרוניות של ננו חלקיקים פרובסקיטים


ד"ר יונתן קלהורה

הצעה לפרויקט גמר:

– ניתוח אנליטי ונומרי של האפקט הפיאזוטרוני – השפעת מאמץ/מעוות מכני על גובה המחסום בצמתי מתכת/מל"מ.

– השפעת תהליכי עיבוד על התכונות המבניות והפיאזואלקטריות של תאית (צלולוזה).

– מדידת תכונות אלקטרומכאנית של התקני מל"מ.