SEM of Opaline Colloidal Template

opaline colloidal template

High-resolution SEM micrograph of an opaline colloidal template of PMMA microspheres (Assoc. Prof. Avner Rothschild, EMD Group)

 

opaline colloidal template